Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Fortes

1 Definities
De volgende woorden in de Algemene Voorwaarden, geschreven met een hoofdletter, zijn als volgt gedefinieerd:

  • Afnemer: de wederpartij van Fortes.
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fortes.
  • Fortes: Fortes Import Installatie Agenturen B.V. en alle aan haar gelieerde partijen in de zin van artikel 2:24a en 2:24b BW.
  • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Fortes en Afnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • Partij: Fortes of Afnemer, afhankelijk van de context.
  • Product: de roerende zaak/zaken door Fortes aan Afnemer te leveren uit hoofde van de Overeenkomst, inclusief alle daarmee gepaard gaande diensten.

2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Fortes tot verkoop en levering van een Product, met inbegrip van alle aanverwante diensten.
2.2 De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Fortes heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Op al tot stand gekomen Overeenkomsten is een wijziging van toepassing met ingang van 14 dagen nadat Fortes Afnemer daarover heeft geïnformeerd, tenzij Afnemer binnen die 14 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging. In dat geval blijven de huidige Algemene Voorwaarden van toepassing op de al bestaande Overeenkomst(en).

3 Aanbiedingen en Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Fortes zijn niet bindend en kunnen te allen tijde door Fortes worden gewijzigd of ingetrokken.
3.2 Door Afnemer geplaatste opdrachten worden als onherroepelijk beschouwd. Opdrachten van Afnemer binden Fortes niet.
3.3 Een Overeenkomst tussen Afnemer en Fortes wordt pas geacht te zijn gesloten nadat Fortes de totstandbrenging van de Overeenkomst schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) heeft bevestigd.
3.4 Een wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst zal Fortes alleen binden nadat Fortes een dergelijke wijziging of aanvulling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) heeft geaccepteerd. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al dergelijke wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst.

4 Documenten
4.1 Alle documenten en informatie, van welke aard dan ook, betrekking hebbend op door Fortes gedane aanbiedingen, zoals prijslijsten, tekeningen, brochures, schema's en andere gegevens zijn zo accuraat mogelijk. Fortes kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.
4.2 De documenten zijn en blijven het (intellectuele) eigendom van Fortes en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortes niet worden doorgespeeld aan derden of op enigerlei wijze ter inzage worden gelegd, gekopieerd of vermenigvuldigd.

5 Prijzen
5.1 De prijzen aangegeven door of overeengekomen met Fortes zijn netto, Ex Works (volgens de bepalingen van de meeste recente versie van Incoterms opgesteld
door de Internationale Kamer van Koophandel). Prijzen zijn derhalve onder meer exclusief BTW, exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot het Product en exclusief transportkosten.
5.2 Indien en voor zover de prijzen gebaseerd zijn op de prijslijsten van Fortes, geldt de prijslijst die op het moment van levering van toepassing is. Fortes behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen of de prijslijst te wijzigen. In geval van een prijsaanpassing of wijziging van de prijslijst, zal Fortes Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de ingangsdatum van een dergelijke aanpassing of wijziging, schriftelijk informeren. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de voorgestelde prijsaanpassing of wijziging van de prijslijst, heeft Fortes het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige plicht tot enige vorm van compensatie aan de Afnemer te beëindigen.
5.3 Voor opdrachten met een totaalprijs van minder dan EUR 250,00 (exclusief BTW) is Fortes gerechtigd administratiekosten van EUR 30,00 in rekening te brengen. Voor opdrachten met een totaalprijs van EUR 250,00 en hoger is Fortes gerechtigd ten minste 2% van de totale opdrachtprijs in rekening te brengen voor kosten en transport.

6 Facturatie en betaling
6.1 Betaling dient plaats te vinden, zonder enige korting, op het overeengekomen tijdstip of, indien geen tijd is overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze zoals in de factuur aangegeven. De valutadata vermeld op de bank- of giroafschriften van Fortes zijn doorslaggevend voor het bepalen van de betaaldatum.
6.2 Fortes behoudt zich het recht voor te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of op andere wijze zekerheid voor de betaling te verlangen in de vorm van een bank- of concerngarantie of op enige andere wijze ter keuze van Fortes. Zolang Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Fortes het recht al haar verplichtingen op te schorten zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade of kosten die voor Afnemer ontstaan als gevolg van de opschorting.
6.3 Afnemer doet afstand van alle rechten om over en weer verschuldigde bedragen te verrekenen. Reclameren schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.
6.4 Indien een op basis van een factuur verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn is betaald, is Afnemer direct, zonder dat een waarschuwing of voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand berekend vanaf de dag van het verzuim tot aan de dag van volledige betaling. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Fortes moet maken als gevolg van of in verband met de niet-tijdige betaling komen voor rekening van Afnemer. De (buiten)gerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van de vordering bedragen, met een minimum van EUR 500,00 (exclusief BTW).
6.5 Vorderingen van Fortes op Afnemer, op welke basis dan ook, zijn in elk geval onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een waarschuwing of voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in de navolgende gevallen: indien Afnemer niet tijdig betaalt, indien Afnemer failliet is verklaard of diens faillissement is aangevraagd, indien surseance van betaling is aangevraagd voor of is verleend aan Afnemer en in geval van liquidatie van Afnemer of beëindiging van diens bedrijfsactiviteiten.
6.6 Door Afnemer gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van (in deze volgorde) (i) alle (buiten)gerechtelijke kosten, (ii) alle verschuldigde rente en (iii) facturen die het langst openstaan. Het voorgaande geldt ook indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

7 Levering
7.1 De levertermijn gaat in op het moment dat de Overeenkomst door Fortes wordt bevestigd. De levertermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (als gespecificeerd artikel 13 Algemene Voorwaarden). Levering is afhankelijk van beschikbaarheid en voldoende capaciteit, tenzij anders is overeengekomen. Als er geen beschikbaarheid of onvoldoende capaciteit is, zullen Fortes en Afnemer in goed vertrouwen overleggen om tot een oplossing te komen.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de opgegeven levertijden nimmer als fatale termijnen beschouwd maar altijd als indicatie.
7.3 Fortes heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst of delen daarvan.
7.4 Tenzij Partijen uitdrukkelijk een andere leveringswijze zijn overeengekomen, zijn leveringen Ex Works (overeenkomstig de meeste recente versie van de Incoterms). Fortes heeft het recht om in delen te leveren, waarbij elke deellevering als een zelfstandige levering wordt beschouwd.
7.5 De Afnemer heeft een afnameverplichting. Het Product dient integraal door of namens Afnemer geaccepteerd te worden op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip van aflevering. Afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losfaciliteiten en voor een snelle lossing.
7.6 Indien Afnemer het Product niet of niet tijdig accepteert, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij niet-aanvaarding van het Product door Afnemer gaat het risico van het Product op Afnemer over zodra Fortes het Product ter aflevering aanbiedt conform de Overeenkomst. Alle kosten in verband met de niet-aanvaarding zijn voor rekening van Afnemer.
7.7 Indien Fortes het transport regelt van de te leveren Producten, bepaalt Fortes de wijze van het overeengekomen transport en eventuele verpakking. Afnemer draagt het risico van beschadiging of verlies van het Product vanaf het moment dat het Product ingeladen is voor transport, ook indien Fortes met een vervoerder overeenkomt dat eventuele schade ontstaan tijdens het vervoer voor rekening van Fortes komt.

8 Overgang van risico en eigendom
8.1 Het risico van het Product gaat over op Afnemer zodra Fortes het Product ter aflevering aanbiedt conform de Overeenkomst.
8.2 Alle door Fortes afgeleverde Producten blijven eigendom van Fortes tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen Fortes in verband met de Overeenkomst en/of eerder dan wel latere soortgelijke overeenkomsten te vorderen heeft, (schade)vergoedingen, kosten en rente daaronder begrepen. Afnemer doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot de Producten en zal geen beslag (laten) leggen op de Producten.
8.3 Afnemer is verplicht Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Fortes rust duidelijk identificeerbaar te houden en/of te maken en van elkaar en overige zich bij Afnemer bevindende zaken af te zonderen.
8.4 Zo lang de eigendom van Producten aan Fortes is voorbehouden, is Afnemer niet gerechtigd deze te vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, dan wel om er enig recht op te vestigen.
8.5 Afnemer is verplicht de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Fortes rust te verzekeren tegen brand, explosie en waterschade alsmede tegen diefstal en om (kopie van) de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Fortes ter verstrekken. Alle vorderingen die Afnemer mocht hebben op de verzekeraar op basis van voornoemde verzekeringen zullen op eerste verzoek van Fortes door Afnemer aan Fortes worden verpand.
8.6 Indien Afnemer verzuimt zijn betalingsverplichtingen na te komen of indien Fortes goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in verzuim zal raken, is Fortes
gerechtigd Producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Afnemer is in dat geval verplicht Fortes de locatie te tonen waar de betreffende Producten zijn opgeslagen en geeft in een dergelijk geval toestemming tot het betreden van de betreffende locaties en gebouwen om de betreffende Producten terug te halen.
8.7 Na terugname zal Afnemer gecrediteerd worden voor de marktwaarde, die nimmer hoger zal zijn dan de originele verkoopprijs, onder aftrek van de kosten van de terugvordering en het verlies dat door Fortes is geleden door terugname van het Product.
8.8 In geval van beslag of enige andere aanspraak door derden op Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Fortes rust, zal Afnemer Fortes direct informeren en zal hij de betreffende derden informeren dat de Producten eigendom van Fortes zijn.

9 Inspectie
9.1 Afnemer is verplicht het Product direct na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren en te verifiëren dat het Product overeenkomt met de Overeenkomst (voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit). Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de inspectie en verificatie direct uit te voeren, zal dit zo spoedig als mogelijk gedaan moeten worden.
10 Overeenstemming en andere garanties
10.1 Fortes garandeert dat het Product op het moment van aflevering in overeenstemming is met de Overeenkomst. Het Product beantwoordt niet aan de Overeenkomst indien het Product niet de eigenschappen bezit die Afnemer op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten en indien dit een beletsel vormt voor het normale gebruik van het Product.
10.2 Fortes kan specifieke garanties geven voor specifieke Producten.

11 Reclames
11.1 Eventuele klachten betreffende non-conformiteit of (garantie)gebreken dienen schriftelijk aan Fortes te worden gemeld binnen 7 dagen na ontdekking dan wel nadat Afnemer dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken (rekening houdend met de onderzoeksplicht uit artikel 9), bij gebreke waarvan Afnemer er geen beroep meer op kan doen dat het Product niet aan de Overeenkomst (en/of een garantie) beantwoordt. Een klacht dient een nauwkeurige omschrijving van het gebrek te bevatten. Een klacht ontheft Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.
11.2 Alle rechten voortvloeiende uit non-conformiteit en/of (garantie)gebrek vervallen indien het Product door of voor Afnemer op ondeugdelijk wijze of in strijd met door of namens Fortes gegeven instructies is vervoerd, geïnstalleerd, behandeld, gebruikt, bewerkt, opgeslagen of gerepareerd.
11.3 Alle rechtsvorderingen en verweren in verband met non-conformiteit en/of (garantie)gebreken verjaren door verloop van 6 maanden na de melding daarvan als genoemd in artikel 11.1.
11.4 In geval van een gerechtvaardigde en tijdige vordering, ter uitsluitende beoordeling van Fortes, zal het enige verhaal van Afnemer zijn: (i) levering van het ontbrekende Product of onderdeel daarvan, (ii) reparatie van het Product door Fortes of (iii) vervanging van het defecte Product door een Product dat voldoet. De kosten voor deze verhaalsmogelijkheden zijn voor rekening van Fortes.

12 Beëindiging
12.1 Fortes heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel naar haar keuze de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te
ontbinden of op te zeggen, onder behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade, indien: (a) Afnemer een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of in geval dat vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; (b) het faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken c.q. verleend, indien de onderneming van Afnemer wordt opgeheven of beëindigd of anderszins insolvabel blijkt; (c) naar het oordeel van Fortes, zich een aanmerkelijke wijziging voordoet in de (in)directe eigendoms- of zeggenschapsverhouding bij Afnemer.

13 Overmacht
13.1 Fortes is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, indien dat veroorzaakt wordt door overmacht aan de zijde van Fortes.
13.2 Onder overmacht aan de zijde van Fortes worden alle omstandigheden begrepen waarvan de oorzaak redelijkerwijs niet aan Fortes toe te rekenen is en die de nakoming door Fortes van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend beïnvloeden, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, transportproblemen, oproer, oorlogsdaden, molest, brand, storm, waterschade, overstroming, explosie, machinebreuk, defecten aan computers, stroomonderbrekingen, overheidsmaatregelen (waaronder in elk geval in- en uitvoerverboden, verkoopverboden, de onmogelijkheid de benodigde vergunningen te verkrijgen) en alle andere bedrijfsonderbrekingen, bij zowel Fortes als haar leveranciers, alsmede tekortkomingen door haar leveranciers ten gevolge waarvan van Fortes niet (tijdig) aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen.
13.3 Indien Fortes van mening is dat de overmacht van tijdelijke aard is, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt, heeft opgehouden te bestaan. Indien een periode van tijdelijke overmacht langer duurt dan een maand (of indien Fortes redelijkerwijs kan verwachten dat deze periode langer dan een maand gaat duren) is Fortes bevoegd de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of deze geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder gehouden te zijn Afnemer enige (schade)vergoeding te betalen.
13.4 Indien Fortes van mening is dat de overmachtssituatie van blijvende aard is, is Fortes bevoegd de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of deze geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder gehouden te zijn Afnemer enige (schade)vergoeding te betalen.

14 Behoud van recht tot het vorderen van nakoming
14.1 Indien Fortes in gebreke blijft binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming te vorderen van enige bepaling, tast dit het recht tot vordering van nakoming op een later tijdstip niet aan.

15 Overdracht van rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
15.1 Afnemer is niet bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortes. Fortes zal haar toestemming niet zonder redelijke gronden onthouden. Fortes mag voorwaarden verbinden aan deze toestemming.

16 Aansprakelijkheid
16.1 Fortes is niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer.
16.2 Fortes is in elk geval nooit aansprakelijk voor immateriële schade of indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, gevolgschade, nevenschade, inkomensderving, gederfde winst, verlies van klanten en reputatieschade.
16.3 Fortes is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of onverantwoord gebruik van het Product, waaronder in elk geval wordt verstaan gebruik (in brede zin) in strijd met door of namens Fortes gegeven instructies.
16.4 In alle gevallen waarin Fortes gehouden is tot schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan ter keuze van Fortes, ofwel het bedrag van de factuur voor het Product in verband waarmee de schade is opgetreden, ofwel het bedrag dat daadwerkelijk door een verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.
16.5 De in artikel 16.1 en 16.2 bedoelde uitsluitingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fortes of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
16.6 Fortes is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden, al dan niet gecontracteerd door Fortes. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
16.7 Werknemers van Fortes en alle eventuele derden die door Fortes zijn gecontracteerd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst kunnen een beroep doen op de bepalingen van de Overeenkomst en de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
16.8 Afnemer vrijwaart Fortes tegen alle vorderingen van zijn hulppersonen, waaronder zijn personeel of vertegenwoordigers en/of derden, betreffende schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de schade toerekenbaar is aan Afnemer. Afnemer is gehouden de redelijke verweerkosten van Fortes tegen aanspraken van derden te vergoeden.
16.9 De bepalingen van dit artikel zijn zowel van toepassing op contractuele als op niet-contractuele aansprakelijkheid (waaronder uit hoofde van onrechtmatige daad) van Fortes.

17 Terugroeping
17.1 Fortes kan Afnemer verplichten een Product dat hij in de markt heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door Fortes te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen. Alle kosten in verband met een dergelijke terugroepactie zijn voor rekening van Afnemer, tenzij de terugroepactie niet voor risico van Afnemer komt ingevolge de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of de wet.
17.2 Afnemer zal het verzoek van Fortes tot een terugroepactie per omgaande en binnen de gestelde termijn uitvoeren, bij gebreke waarvan Afnemer onmiddellijk (zonder ingebrekestelling) in verzuim en aansprakelijk zal zijn voor alle kosten en schade in verband met de terugroepactie, ongeacht of de terugroepactie voor risico van Afnemer of van Fortes komt.

18 Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten
18.1 Tenzij onderling uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden er door middel van de Overeenkomst geen bij Fortes of derde-rechthebbende berustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op een Product en/of verrichtte diensten en/of alle hieraan gerelateerde knowhow aan Afnemer overgedragen.

19 Geheimhouding
19.1 Afnemer is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie die haar ter kennis komt omtrent Fortes, zelfs indien deze informatie niet als vertrouwelijk aangemerkt is, en zal zich onthouden van het direct of indirect zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortes gebruik maken van zijn relatie met Fortes voor promotionele of andere doeleinden. Afnemer draagt er zorg voor dat ook haar functionarissen, werknemers en derden die door hem worden ingeschakeld deze geheimhouding in acht nemen.
19.2 Indien Afnemer door een rechtbank of een gerechtelijk bevel verplicht wordt vertrouwelijke informatie openbaar te maken, mag Afnemer daartoe slechts overgaan na schriftelijke toestemming van Fortes te hebben verkregen. Fortes zal die toestemming niet zonder redelijke grond weigeren.

20 Ongeldigheid
20.1 Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst nietig blijken te zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen hun rechtskracht behouden.
21 Geschillen en toepasselijk recht
21.1 Alle geschillen tussen Partijen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
21.2 Op de Overeenkomst en de relatie tussen Partijen voortvloeiende uit en verband houdende met de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het 'Weens Koopverdrag') is uitgesloten.